free html templates
WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De rechten met betrekking tot deze website (de “Website”) en de informatie, producten, materialen, software en diensten die daarop zijn weergegeven of op een andere manier via de Website worden verstrekt (de “Informatie”) zijn eigendom van DV Electro. DV Electro kan deze voorwaarden, de Website en/of de Informatie op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen danwel de toegang hiertoe beperken of ontzeggen.
 
DV Electro verleent u een niet-exclusief, herroepelijk, niet-overdraagbaar en niet-licenseerbaar recht op het gebruik van de Website en de Informatie, enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ieder ander gebruik, waaronder maar niet beperkt tot openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en linking (zoals “framing” en “deeplinking”) is verboden. DV Electro betracht redelijke inspanningen om ervoor zorg te dragen dat de Informatie op de Website nauwkeurig en up-to-date is. DV Electro kan echter niet garanderen dat de Informatie volledig en juist is.
 
Elektronische communicatie is niet veilig en kan worden onderschept door anderen, door software of spam filters; elektronische communicatie kan gemanipuleerd zijn of besmet met schadelijke materialen zoals virussen. Daarnaast kan elektronische communicatie vertraagd of in het geheel niet aankomen.
 
Het gebruik van de Website en de Informatie is op eigen risico. DV Electro garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de Website, noch het ononderbroken, tijdige, veilige of foutloos functioneren daarvan. Het gebruik van de Website (inclusief het downloaden daarvan) is op eigen risico. DV Electro garandeert eveneens niet dat de Website, de servers of elektronische communicatie vrij zijn van virussen of ander schadelijk materiaal.
 
DV Electro is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houden met de Website, de Informatie of elektronische communicatie, waaronder maar niet beperkt tot de gevallen waarin de Website, de Informatie of elektronische communicatie (i) onbruikbaar is, slechts gedeeltelijk of beperkt kan worden gebruikt (ii) nauwkeurigheid, relevantie of courantheid ontbeert danwel typefouten bevat (iii) is onderschept, gemanipuleerd, besmet, niet is aangekomen (iv) is vertraagd, (v) verlies van gegevens veroorzaakt of (vi) computersystemen schaadt. De exoneratie in deze Website Gebruiksvoorwaarden is steeds van toepassing, ongeacht de juridische grond waarop de aansprakelijkheid berust.
 
De bepalingen in deze Website Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld ten gunste van DV Electro en diens voormalige, huidige en toekomstige groepsmaatschappijen, aandeelhouders van DV Electro en hun respectievelijke moedermaatschappijen, personen die hebben gewerkt, werken of gaan werken voor DV Electro (waaronder mede verstaan partners, adviseurs, werknemers, trainees, tijdelijke krachten, freelancers, leveranciers en onderaannemers).
 
Op de juridische relatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Oudenaarde. Niettegenstaande het hiervoor bepaalde, heeft DV Electro het recht om een gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechtbank in uw jurisdictie aanhangig te maken

Adres

Deinzestraat 52
9700 Oudenaarde (Bevere) 


Contacten

Email: info@dv-electro.be
GSM 1: +32 (0) 476 32 73 90
GSM 2: +32 (0) 477 31 05 47

Links

Dv Electro Cloud
Fox and the Bullocks
Moves and Fun

Feedback

Stuur ons uw ideeën, bugrapporten, suggesties! Alle feedback wordt op prijs gesteld.